DOPADEX SR 25 MG/100 MG UZATILMIS SALIMLI 100 TABL
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Parkinson tedavisinde dopaminerjik kombinasyon. Düşük dozlarla kafalanıp günde 70-100mg karbidopa olacak şekilde. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, selektif olamayan MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı, dar açılı Glokom, psikoz, melanom öyküsü. Etkileşim; triheksifenidil, antiasitler, ferrus ssulfat, metoklopramid, nöroleptikler, opioidler, antihipertansifler, MAO inhibitörleri, sempatomimetikler, fenotiazinler, butirofenonlar, fenitoin, papailerin, diğer parkinson ilaçları. YAN ETKİLERİ anoreksi, bulantı, iştahsızlık, diyare, tad değişiklikleri, Aritmi, hipotansiyon, hemolitik Anemi, trombositopeni, lökopeni, istem dışı hareketler, karaciğer böbrek fonksiyonlarında bozulma, allerjik reaksiyonlar. ATC: N04BA02 BARKODU: 8699680030173 FİYATI: 51,16TL ETKEN MADDE: Levodopa – levodopa + karbidopa ÜRETİCİ: ILKO

DESIFEROL 50000 IU/ 15 ML ORAL DAMLA
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Vitamin d3. Günlük ihtiyaç 400-800IU. Çocuklarda önleyici doz günlük 4-8 damla. Raşitizmde 3-4 hafta ara ile 1 ampul oral ileya IM. Yetişkinde 0.25-6mcg/gün. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, d vitamini toksisitesi. Etkileşim; barbitüratlar, antikonvülzanlar, antiasitler, tiyazid diüretikler. YAN ETKİLERİ karın ağrısı, iştahsızlık, kafa dönmesi, konstipasyon, hiperkalsemi. ATC: A11CC05 BARKODU: 8699591590032 FİYATI: 6,01TL ETKEN MADDE: colecalciferol – vitamin d3 ÜRETİCİ: Berko ILAC

COPLANIN 400 MG IM/IV ENJ. COZ. ICIN LIYOFILIZE TO
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Glikopeptid antibiyotik. Yetişkinde 12 saat ara ile 3 kez 400mg yükleme sonrası günde 400mg tek doz IV ileya infüzyon. 2 aylıktan büyüklerde 12 saat ara ile 3 kez 10mg/kg yükleme sonrası günde 6-10mg/kg tek doz. 2 aylıktan küçüklerde 16mg/kg tek doz yükleme sonrası 8mg/kg. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Etkileşim; aminoglikozidler, amfoterisin B, siklosporin, furosemid gibi nefrotoksik, nörotoksik, ototoksik ilaçlar. YAN ETKİLERİ allerjik reaksiyonlar, tromboflebit, bulantı, kusma, diyare, lökopeni, trombositopeni, karaciğer böbrek foonksiyonlarında bozulma.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir. EHU Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU ’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir. Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ile çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye kafalayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur. Hasadet enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ile/ileya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ” Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır. A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz. APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar…

COLEDAN-D3 150000 IU/10 ML ORAL DAMLA
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Vitamin d3. Günlük ihtiyaç 400-800IU. Çocuklarda önleyici doz günlük 4-8 damla. Raşitizmde 3-4 hafta ara ile 1 ampul oral ileya IM. Yetişkinde 0.25-6mcg/gün. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, d vitamini toksisitesi. Etkileşim; barbitüratlar, antikonvülzanlar, antiasitler, tiyazid diüretikler. YAN ETKİLERİ karın ağrısı, iştahsızlık, kafa dönmesi, konstipasyon, hiperkalsemi. ATC: A11CC05 BARKODU: 8680199599275 FİYATI: 28,15TL ETKEN MADDE: colecalciferol – vitamin d3 ÜRETİCİ: WORLD MEDICINE

FLOMAX 0,4 MG MR 30 KAPSUL
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Benign prostat hipertrofisinde alfa-adrenoreseptör antagonisti. Kahvaltıdan sonra 1 kapsül. Kontrendikasyon; hipotansiyon, karaciğer yetmezliği, aşırı duyarlılık. YAN ETKİLERİ sersemlik, cinsel fonksiyon bozuklukları, kafa ağrısı, sersemlik, hipotansiyon.Kısıtlamalar UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce ileya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir. ATC: G04CA02 BARKODU: 8699693170019 FİYATI: 18,25TL ETKEN MADDE: Flomax 0,4 MG MR 30 KAPSUL hekimler için kısa ürün ÜRETİCİ: BOEHRINGER INGELHEIM

ZENIXA 75 MG 14 KAPSUL
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Epilepsi ile nöropatik ağrıda, antiepileptik. Yetişkinde 2 x 75-300mg. Gebelik kategorisi C. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Etkileşim; etanol, lorazepam. YAN ETKİLERİ kafa dönmesi, uykuya meyil, iştah artışı, öfori, irritabilite, bulanık görme, diplopi, kafa dönmesi, ağız kuruluğu, bulantı, gaz, allerjik reaksiyonlar.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile ilerilebilecek ilaç. 4.2.35 -Nöropatik ağrı ile fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri 4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri (1) Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ile rehabilitasyon, anestezi ile reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi, geriatri ileya endokrinoloji ile metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından ileya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ile reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ile metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ile rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi, geriatri ile beyin cerrahisi uzman hekimleri tarafından ileya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (3) Duloksetin; diyabetik periferal nöropatik ağrı tedavisinde; endokrinoloji ile metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından ileya üçüncü basamak sağlık kurumlarında nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu basamaklarda ile bu uzman hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak da tüm hekimlerce reçete edilebilir. (4) Alfa lipoik asit (kombinasyonları…

VETRIA 500 MG 50 FİLM TABLET
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Antiepileptik. Yetişkinde 2 x500mg kafalangıç (idame max 2 x 1500mg). Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. YAN ETKİLERİ halsizlik, uyuklama, kazaya bağlı yaralanmalar, kafa ağrısı, iştahsızlık, diyare, bulantı, tremor, Denge kaybı, lökopeni, trombositopeni, allerjik reaksiyonlar.Kısıtlamalar 4.2.25 – Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri (1) Yeni nesil antiepileptikler (lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam, gabapentin) nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ile rehabilitasyon, çocuk sağlığı ile hastalıkları, psikiyatri uzman hekimleri tarafından ileya bu uzman hekimler tarafından düzenlenen ilaç kullanım dozu ile süresini belirten uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. (2) Pregabalin (kombinasyonları dahil) ile zonisamit, nöroloji uzman hekimi tarafından ileya bu uzman hekimce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. (3) Pregabalin (kombinasyonları dahil) Yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda ödenmez. (4) Lakozamid; 16 yaş ile üzerindeki parsiyel kafalangıçlı epilepsi hastalarında ikincil jeneralize olan ileya olmayan nöbetlerin tedavisinde, en az iki antiepileptik ilacın en az 6 ay süreyle tek kafaına ileya kombine kullanımından sonra tedaviye yanıt alınamayan hastalarda ek tedavi olarak, bu durumların belirtildiği nöroloji uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir. ATC: N03AX14 BARKODU: 8699578094829 FİYATI: 71,66TL ETKEN MADDE: Leiletiracetam – leiletirasetam ÜRETİCİ: BIOFARMA

UKRA HR 600 MG 30 FILM TABLET
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Diabetik polinöropatide alfa lipoik asit. Yetişkinde günlük 1 tablet ileya IV flakon. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, çocuklar ile adolesanlar. YAN ETKİLERİ gastrointestinal semptomlar, bulantı, kusma, gastrik ile intestinal ağrı, diyare, dermal kızarıklık, ürtiker ile kaşıntı, kan glukoz düzeyi düşebilir, tat almada bozulma. ATC: A16AX01 BARKODU: 8699566096002 FİYATI: 50,08TL ETKEN MADDE: Tioctic acid – tioctic acid ÜRETİCİ: SANTA FARMA

HEPA-ORNITAT 5G/10ML INFUZYON KONSANTRESI 10 AMPUL
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Hiperamonyakemili hepatik ensefalopatilerde, lipotropik. Saatte enfazla 5mg infüzyon günde 4 ampul. Gebelik kategorisi B. Kontrendikasyon; şiddetli renal yetmezlik. YAN ETKİLERİ bulantı, kusma.Kısıtlamalar Parenteral formları (İç Hastalıkları ileya Pediatri Uzmanları ileya erişkin/pediatri gastroenteroloji uzman hekimi tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir) sadece yatan hastalarda, oral formları; iç hastalıkları ileya pediatri uzman hekimi ileya erişkin/pediatri gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir. ATC: A05BA BARKODU: 8699828760221 FİYATI: 344,54TL ETKEN MADDE: Ornithine – l-ornithin l-aspartat ÜRETİCİ: KOCAK FARMA

HEPA-MERZ INFÜZYON KONSANTRESİ 10 MG/AMP 5 AMPUL
İlaçlar / Aralık 5, 2018

Hiperamonyakemili hepatik ensefalopatilerde, lipotropik. Saatte enfazla 5mg infüzyon günde 4 ampul. Gebelik kategorisi B. Kontrendikasyon; şiddetli renal yetmezlik. YAN ETKİLERİ bulantı, kusma.Kısıtlamalar Parenteral formları (İç Hastalıkları ileya Pediatri Uzmanları ileya erişkin/pediatri gastroenteroloji uzman hekimi tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir) sadece yatan hastalarda, oral formları; iç hastalıkları ileya pediatri uzman hekimi ileya erişkin/pediatri gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir. ATC: A05BA BARKODU: 8699708760402 FİYATI: 181,66TL ETKEN MADDE: Ornithine – l-ornithin l-aspartat ÜRETİCİ: ASSOS